Uipath 选择页面下拉列表中的选项

发布日期:2019-10-26 12:27
浏览次数:106
分类:Uipath菜鸟笔记
分享到:
使用Select item Activity选择页面下拉列表中的选项

在open browser中拖入Select Item Activity,配置参数

点击Indicate on screen选择下拉列表元素选择需要的下拉列表中的项目,这里选择“山东航空公司”


程序运行后:--------------------------------------------------------------